Skip to main content

Algemene voorwarden

U-Send U-Send hanteert de volgende algemene voorwaarden. Art. 1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden, overeenkomst, offerte en bevestiging 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Dropshipper en U-Send gesloten overeenkomsten en uit te voeren opdrachten. 1.2  Niet alleen U-Send, maar ook de door U-Send bij de uitvoering van enige opdracht van Dropshipper ingeschakelde derden kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. 1.3 De toepasselijkheid van enige andere algemene of andere voorwaarden dan die van U-Send op de overeenkomst tussen partijen, bijvoorbeeld maar niet alleen die van Dropshipper, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 1.4 Offertes zijn vrijblijvend en zijn een (1) maand geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Genoemde prijzen zijn exclusief de BTW. Offertes en prijzen zijn niet van toepassing op eventuele volgende opdrachten. Dropshipper staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem/haar aan U-Send verstrekte gegevens waarop U-Send de offerte baseert. 1.5 De overeenkomst tussen partijen en daaruit voortvloeiende opdrachten worden schriftelijk/digitaal door Dropshipper bevestigd. Wanneer Dropshipper dit nalaat, maar er desondanks al dan niet uitdrukkelijk mee instemt dat U-Send aanvangt met de uitvoering van de overeenkomst/opdracht, geldt de overeenkomst/opdracht als gesloten/verstrekt conform de offerte en zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Dropshipper kan zich er dan niet meer op beroepen dat er geen overeenkomst totstandgekomen is/geen opdracht is gegeven. 1.6 Indien de overeenkomst door meerdere (rechts-)personen met U-Send wordt aangegaan zijn zij jegens U-Send hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de op Dropshipper rustende verplichtingen uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst. Art. 2 Uitvoering van de overeenkomst en inzet van derden 2.1 U-Send verricht diens werkzaamheden uit hoofde van de overeenkomst tussen partijen uit naam van en voor rekening van Dropshipper.  2.2 U-Send wordt geen contractspartij van de leverancier, dit is altijd Dropshipper. 2.3 U-Send heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.  2.4 U-Send is niet verantwoordelijk voor de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst tussen Dropshipper en haar klant, noch voor de werkzaamheden door de leverancier ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst tussen partijen. 2.5 Derden, waaronder de klanten van Dropshipper, kunnen geen rechten ontlenen aan de overeenkomst tussen partijen en de door U-Send in verband daarmee verrichte werkzaamheden.  2.6 U-Send voert geen controle ten aanzien van keurmerken uit waar aan de door Dropshipper te leveren goeden (zouden) moeten voldoen, noch ten aanzien van eventuele rechten van intellectuele eigendom. Dit is de verantwoordelijkheid van Dropshipper. 2.7 Een door U-Send genoemde termijn is enkel bedoeld als richttermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bedongen. 2.8 Indien U-Send de inzet van derden noodzakelijk oordeelt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst is U-Send niet verplicht dit voorafgaand met Dropshipper te bespreken. Wel zal, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is, voorafgaand aan de inschakeling van derden, met Dropshipper overleg plaatsvinden omtrent de kosten van de derde die voor rekening komen van Dropshipper. 2.9 Dropshipper neemt niet zonder het in art. 2.8 bedoelde voorafgaande overleg en schriftelijke toestemming van U-Send een derde in de arm ten behoeve van de uitvoering van de opdracht. 2.10 Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door of namens Dropshipper verstrekt. Op verzoek van Dropshipper kan U-Send, voor rekening en risico van Dropshipper, als gemachtigde optreden. U-Send is bevoegd hier een vergoeding voor te bedingen. 2.11 Wanneer U-Send op verzoek van Dropshipper een begroting voor kosten van derden opstelt, dan is deze begroting indicatief.  Art. 3 Uitgesloten goederen 3.1 Voor de orderverwerking van de volgende goederen verricht U-Send, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, geen diensten: 
 • Goederen in poeder of vloeibare vorm;
 • Licht ontvlambare goederen;
 • Producten met meegeleverde batterijen;
 • Goederen die bij wet verboden zijn of waarvan het bezit of de verhandeling strafbaar is, in het land van ontvangst, doorvoer en/of verzending;
3.2 Dropshipper is verplicht om op eerste verzoek onverwijld U-Send te informeren omtrent de producten die zij aanbiedt en/of waar de orderverwerking betrekking op heeft.  Art. 4 Non-exclusiviteit De overeenkomst tussen partijen is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, niet exclusief. Dit houdt in dat het Dropshipper vrij staat om dezelfde producten via een andere weg aan haar klanten aan te bieden. Dit houdt tevens in dat U-Send bevoegd is om met andere partijen soortgelijke overeenkomsten te sluiten, ook voor de producten die Dropshipper aanbiedt, ongeacht of daarvoor tussen partijen een overeenkomst is gesloten. Art. 5 Informatievoorziening 5.1 Dropshipper verplicht zich om op eigen initiatief en desgevraagd U-Send te voorzien van alle informatie, bescheiden, gegevens die noodzakelijk zijn voor het correct uitvoeren van deze de overeenkomst tussen partijen. Dropshipper staat in voor de juistheid van deze informatie, bescheiden en gegevens. U-Send is niet gehouden tot het controleren van de gegevens ten behoeve van de verzending van het product aan U-Send danwel diens klant. Dit is de verantwoordelijkheid van Dropshipper. 5.2 Alle informatie, bescheiden, gegevens en berekeningen die door U-Send worden verstrekt zijn indicatief en niet bindend. De juistheid van deze informatie, bescheiden, gegevens en berekeningen wordt door U-Send niet gegarandeerd. 5.3 U-Send is niet gehouden informatie te verschaffen omtrent haar leveranciers en/of de met haar leveranciers gemaakte afspraken. Art. 6 Opzegging 6.1 De overeenkomst tussen partijen kan door beide partijen schriftelijk en per direct worden opgezegd. 6.2 Opzegging van deze overeenkomst op grond van art. 6.1 laat onverlet dat partijen de lopende orders zullen afronden op basis van de tussen partijen gesloten overeenkomst, behoudens wanneer dit in redelijkheid niet van U-Send kan worden verlangd, bijvoorbeeld in het geval dat sprake is van ‘uitgesloten goederen’ als bedoeld in art. 3.  6.3 Indien Dropshipper de overeenkomst beëindigt, zonder dat die beëindiging voor risico van U-Send behoort te komen, en hierdoor in bemiddeling zijnde opdrachten met leveranciers niet tot stand komen, is Dropshipper aan U-Send een vergoeding verschuldigd van de door U-Send hierdoor geleden schade.  Art. 7 Medewerking, geheimhouding en concurrentie 7.1 Dropshipper zal diens volledige en onverwijlde medewerking verlenen aan de uitvoering van de overeenkomst en de uit dien hoofde gesloten orders. 7.2 Zowel tijdens als na de overeenkomst tussen partijen, ongeacht de wijze waarop deze tot een einde is gekomen, zullen partijen geheimhouding betrachten ten aanzien van deze overeenkomst, alsmede ten aanzien van alle informatie en gegevens die betrekking hebben op partijen en haar klanten/leveranciers en de met deze klanten/leveranciers gesloten overeenkomsten. 7.3 Het is Dropshipper enkel toegestaan de van U-Send verkregen informatie en de hiervoor benodigde software ter uitvoering van de order waarvoor onderhavige overeenkomst is gesloten aan te wenden. 7.4 Het is Dropshipper, zowel tijdens als na afloop van de overeenkomst tussen partijen en ongeacht de wijze waarop deze is geëindigd, niet toegestaan, direct noch indirect en al dan niet om niet, om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van U-Send:
 1. de van U-Send verkregen informatie of de hieraan ten grondslag liggende software aan derden te verstrekken, te gebruiken, te exploiteren, vermenigvuldigen, openbaar te maken of anderszins te verwerken voor een ander doel dan de uitvoering van onderhavige overeenkomst;
 1. soortgelijke diensten als U-Send aan te bieden;
 1. ten behoeve van de orderverwerking zich rechtstreeks te wenden tot enige Chinese leverancier waarmee in het kader van de tussen partijen gesloten overeenkomst wordt samengewerkt. Dit verbod onder ‘c’ vervalt nadat 6 maanden zijn verstreken nadat de overeenkomst is geëindigd.
Art. 8 Boete Bij overtreding van art. 7 (Medewerking, geheimhouding en concurrentie) verbeurt Dropshipper een dadelijk en ineens opeisbare boete van € 10.000,- per overtreding, alsmede, nadat Dropshipper schriftelijk van de overtreding op de hoogte is gebracht, een boete van € 1.000,- voor iedere dag dat de overtreding na die kennisgeving voortduurt, onverminderd het recht van U-Send om eveneens aanspraak te maken op volledige schadevergoeding. Art. 9 Aansprakelijkheid en verzekering 9.1  U-Send is niet aansprakelijk:
 • voor een gebrek en/of schade aan het product, of een verkeerd geleverd product, tenzij dit een oorzaak kent die voor rekening en risico van U-Send behoort te komen. In dat laatste geval zal als uitgangspunt gelden dat een nieuw product wordt geleverd, in overleg en met toestemming van U-Send vindt retournering van het factuurbedrag plaats;
 • met betrekking tot het product, de wijze waarop het is geproduceerd, de eigenschappen daarvan en de wijze waarop dit wordt gebruikt;
 • indien de levertijd langer is dan op voorhand verwacht;
 • voor de kosten die verband houden met de uitvoering van de overeenkomst, ongeacht of die voorzien waren door Dropshipper en/of U-Send;
 • voor de uitvoering, niet-nakoming, wanprestatie en/of annulering door de betreffende leverancier;
 • voor de totstandkoming, uitvoering, niet-nakoming, wanprestatie en/of annulering van de overeenkomst tussen Dropshipper en haar klant;
 • voor aanspraken van derden.
9.2 Dropshipper vrijwaart U-Send terzake alle aanspraken, schade, kosten en vorderingen van haar klanten en derden die voortvloeien uit de overeenkomst tussen Dropshipper en haar klant, alsmede uit de overeenkomst tussen partijen. 9.3 U-Send is nimmer aansprakelijk voor de onjuistheid of onnauwkeurigheid van de informatie, bescheiden, gegevens en berekeningen of adviezen die door U-Send aan Dropshipper zijn verstrekt.  9.4 U-Send dient in geval van een vermeende toerekenbare tekortkoming schriftelijk in gebreke te worden gesteld en een redelijke termijn worden gesteld om alsnog correct na te komen. 9.5 Aansprakelijkheid van U-Send voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens en materialen of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. 9.6 De aansprakelijkheid van U-Send is beperkt tot het bedrag dat terzake die aansprakelijkheid uit hoofde van de door U-Send gesloten (beroeps-/bedrijfs-)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het onder die verzekering toepasselijke eigen risico.  9.7 Voor het geval er geen uitkering plaatsvindt door voornoemde (beroeps-/bedrijfs) aansprakelijkheidsverzekering en er wel sprake is van aansprakelijkheid, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 5.000,- exclusief BTW. 9.8 U-Send is niet aansprakelijk voor fouten en gebreken in producten of diensten van door, namens of ten behoeve van Dropshipper ingeschakelde derden, ongeacht of deze door U-Send zijn voorgedragen.  9.9 U-Send gaat er van uit, en bedingt bij dezen, dat alle aan hem gegeven opdrachten tevens de bevoegdheid inhouden om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden ten opzichte van anderen mede namens Dropshipper te aanvaarden.  9.10 Dropshipper vrijwaart U-Send tegen alle aanspraken van derden, kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met, of voortvloeien uit de ten behoeve van Dropshipper verrichte werkzaamheden, behoudens opzet of grove schuld zijdens U-Send.  9.11 De in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen en  -uitsluitingen gelden ook voor het geval een opdracht mocht zijn geweigerd en daar schade uit zou voortvloeien. 9.12 U-Send is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van enige onrechtmatige, illegale of kwaadwillige inbreuk binnen de organisatie van U-Send in de (elektronische/digitale) data en systemen, ook als die inbreuk resulteert in (functies die leiden tot) het vervormen, corrumperen, kopiëren, verwijderen, vernietigen of vertragen van zulke data en systemen.  9.13 Alle aanspraken jegens U-Send verjaren een (1) jaar nadat Dropshipper bekend was of redelijkerwijze bekend kon zijn met de feiten waarop de aansprakelijkheid is gebaseerd, maar in ieder geval een (1) jaar nadat de overeenkomst tussen partijen is geëindigd, danwel, wanneer dat moment eerder ligt, nadat de opdracht uit hoofde van die overeenkomst is verwerkt. 9.14 Dropshipper is er zelf verantwoordelijk voor dat zij adequaat is verzekerd in verband met aansprakelijkheid voor de door haar gedreven onderneming. Art. 10 Klachten Een klacht over een gestelde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst of over een factuur dient zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 5 dagen nadat Dropshipper de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, of na ontvangst van de betreffende factuur, schriftelijk bij U-Send te worden ingediend, bij uitblijven waarvan Dropshipper geacht wordt de uitvoering respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Art. 11 Diversen 11.1 U-Send is bevoegd de inhoud van de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.  11.2 Indien en voorzover enig in de overeenkomst tussen partijen of deze algemene voorwaarden opgenomen beding onverbindend, ongeldig of nietig mocht zijn, tast deze onverbindendheid, ongeldigheid of nietigheid de overige bedingen van de overeenkomst/algemene voorwaarden niet aan en blijft deze overeenkomst voor het overige in stand en blijven de algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen zich er voor naar beste kunnen inspannen een onverbindend, ongeldig of nietig beding te vervangen door een beding dat verbindend, geldig en niet nietig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de overeenkomst en algemene voorwaarden, zo veel mogelijk overeen stemmen met die van het onverbindende, ongeldige of nietige beding.  Art. 12 Geschillen, toepasselijk recht en bevoegde rechter 12.1 In geval van geschillen tussen partijen ten aanzien van de overeenkomst zullen zij, alvorens het geschil in rechte voor te leggen, trachten dit in overleg, indien nodig met behulp van mediation, tot een voor beide partijen bevredigende oplossing te brengen. 12.2 Op de overeenkomst tussen partijen is Nederlands recht van toepassing, ook in het geval Dropshipper niet in Nederland gevestigd mocht zijn en/of in Nederland geen kantoor mocht houden. 12.3 De rechtbank Zeeland – West – Brabant, locatie Bergen op Zoom is bevoegd kennis te nemen van geschillen die verband houden met de overeenkomst tussen partijen. In geval van een geschil zullen partijen overeenkomen dat de kantonrechter te Bergen op Zoom bevoegd is hiervan kennis te nemen.